Botime

Publikime të reja

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të Rrjetit “Zëri i të Rinjve” në Bashkinë Shkodër. Të rinjtë e rrjetit "Zëri i të Rinjve" gjetën se Bashkia Shkodërështë një nga njësitë e vetëqeverisjes vendore që nuk ka humbur kohë për hedhjen e hapave konkretë në këtë drejtim. Të rejat dhe të rinjtë janë grup i synuar dhe prioritet për këtë bashki, pasqyruar si në plane të përgjithshme e të veçanta, ashtu edhe në shifra konkrete, të buxhetuara e shpenzuara rregullisht këto tre vitet e fundit.

Rishikim i plotë

Download

Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave kur, të paktën, një prej tyre është nën 18 vjeç. Duke u mbështetur në faktin se janë fëmijë, fëmijët e martuar konsiderohen si të paaftë për të dhënë pëlqimin e plotë, që do të thotë se martesat e fëmijëve duhet të konsiderohen si një shkelje e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të fëmijëve.Normat e martesës së fëmijëve janë të ulëta në Shqipëri, por ato gjenden si praktika në mes të romëve dhe në disa zona të izoluara rurale. 

Rishikim i plotë

Download

Një pamje rajonale si shtesë e raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës 2015.

Rishikim i plotë

Download

Gjendja e Popullsisë së Botës 2014 - përmbledhje rajonale

Rishikim i plotë

Download

Çfarë, si dhe pse-të e e disbalanceve midis sekseve në Shqipëri

Rishikim i plotë

Download