News

Përmirësimi i kujdesit shëndetësor dhe standartizimi i shërbimeve të kujdesit prenatal përmes inicitativës së mbështetur nga UNFPA "Përtej Numrave" në maternitetet rajonale në Shqipëri

27 Korrik 2017
Një nënë e re dhe vajza e saj e porsalindur në Maternitetin e Shkodrës në Shqipëri
SHKODËR, Shqipëri - Maternitetet rajonale në Shqipëri, nëpërmjet ekipeve multidisiplinare të mjekëve, infermierëve dhe mamive po merren me për trajtimin e rasteve të komplikimeve të rënda në shtatzëni dhe lindje, si edhe po adoptojnë analizat e rasteve "me risk të lartë" në përfitim të përmirësimit të kujdesit perinatal, si një procedurë rutinë në spitalet e tyre. Kjo nismë e mbështetur nga UNFPA tashmë është duke bërë një ndryshim për nënat dhe të porsalindurit që marrin shërbime në këto spitale.
 
"Kjo iniciativë ka theksuar rëndësinë e punës në një skuadër dhe i ka vënë nënat dhe të sapolindurit në qendër të punës sonë", thotë neonatologia Dr. Dhurata Kuci, Shefe e shërbimeve të Neonatologjisë në Maternitetin e Shkodrës në Shqipëri. "Gjithashtu kjo metodë vlerëson kënaqësinë e nënës nga puna jonë. Ndikimi i përgjithshëm i punës ka qenë: nëna më të lumtura dhe foshnjat më të shëndetshme."
 

Dr. Dhurata Kuci, Shefe e Shërbimit të Neonatologjisë në Maternitetin e Shkodrës, Shqipëri.

Përpjekjet për të përmirësuar cilësinë e kujdesit dhe për të standardizuar shërbimet për kujdesin perinatals bazuar në praktikat më të mira të bazuara në prova, po bëhen në spitalet e zgjedhura rajonale të amësisë të Shqipërisë nga UNFPA në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë, Qendrën Kombëtare të Cilësisë, dhe Akreditimi i Institucioneve Shëndetësore (NCSQA), dhe aktorë të tjerë kryesorë. Qasja bazohet në metodologjinë Përtej numrave (BtN) për shqyrtimin e vdekjeve dhe ndërlikimeve të nënës.
 
Përdorimi pilot i ekipeve të rishikimit të niveleve të ndryshme në nivel spitash u njoh nga menaxherët e spitaleve në Shqipëri si një model i mirë për të përqendruar të gjithë stafin e spitalit - duke përfshirë ekipet klinike dhe të menaxhimit - në miratimin e praktikave më të mira, rritjen e profesionalizmit dhe përmirësimin e cilësisë së kujdesit në çdo nivel për nënat dhe të sapolindurit. Ekziston gjithashtu një ndërgjegjësim gjithnjë në rritje në spitalet e pilotuara për domosdoshmërinë për një përqëndrim më të fortë në nevojat e pacientit dhe se si iniciativat e ekipit BtN mund të përmirësojnë cilësinë e kujdesit. Qasja e vetëvlerësimit është në përputhje me strategjinë afatgjatë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe objektivat e QKCSA: arritja e harmonizimit me standardet evropiane për kujdesin shëndetësor.
 

Dr. Saimir Selmanaj (i pari nga e djathta), Drejtori i Maternitetit Shkodër, dhe ekipi i tij.

Ecja përpara - Një prospekt për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kujdesit shëndetësor
 
1. Krijimi i një mekanizmi për konsolidimin e kësaj metodologjie, si një qasje e institucionalizuar e të mësuarit dhe përdorimi i standardeve të krijuara nga udhërrëfyesit klinikë dhe protokollet lokale, nga Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore dhe nënshkrimi në nivel ministror i një Procedure Standarde Operacionale për të gjitha maternitetet në Shqipëri.
2. Sigurimi i vazhdimësisë së kujdesit shëndetësor për gratë shtatzëna, duke hartuar dhe krijuar një kornize integrale të bashkëpunimit dhe ndërveprimit ndërmjet kujdesit shëndetësor parësor dhe spitaleve dhe të gjithë partnerëve që punojnë në fushën e kujdesit shëndetësor të nënës dhe fëmijës.
3. Ekziston një nevojë e ngutshme për të siguruar një sistem efikas të referimit me fokus shëndetin e nënës dhe të të porsalindurit.
4. Ekziston nevoja për të bashkuar në shkallë kombëtare dokumentin: Regjistri i Pacientëve (shënimet e infermierëve dhe mjekëve) dhe për të kryer një rishikim të dokumenteve dhe konfrontimeve aktuale me nevojën e "bërjes së ndryshimeve".
5. Ekipi i ekspertëve ka identifikuar një model bashkëpunues për të punuar me Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë Teknologjike për të përfshirë Përkujdesjen Perinatale Efektive në kurrikulat e mamive, si edhe për të parë mundësinë e kontributit të drejtpërdrejtë të universitetit në avancimin e edukimit të vazhdueshëm profesional në spitale.