Më e fundit
Raportet Teknike dhe Dokumenti
Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbë...
Raportet Teknike dhe Dokumenti
Fleta e fakteve ofron shembuj të mirë dhe praktikat më të mira nga vendet evropiane për krijimin e politikave kombëtare të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes që krijojnë më shumë zgjedhje për gratë që të përmbushin aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve. Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projekti...
Fletë Informacioni
Fleta e fakteve ofron një përmbledhje të situatës së barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në Shqipëri. Evidencat dhe të dhënat tregojnë se çfarë mund të përmirësohet përmes politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në vendin e punës në nivel kombëtar. Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politika...

Kërkesë për Propozime

Vende të lira pune