Më e fundit
Lajme
UNFPA dhe UN Women nisën fushatën "Trupi im, e drejta ime", i cili vjen në Shqipëri si një nismë e re arti, që synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi autonominë e trupit, barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore dhe antidis...
Raportet Teknike dhe Dokumenti
Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbë...
Raportet Teknike dhe Dokumenti
Fleta e fakteve ofron shembuj të mirë dhe praktikat më të mira nga vendet evropiane për krijimin e politikave kombëtare të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes që krijojnë më shumë zgjedhje për gratë që të përmbushin aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve. Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projekti...

Kërkesë për Propozime

Vende të lira pune