Gjëndeni këtu

Publikime të reja

Dokument orientues për përfshirjen e rinisë në planet lokale - Bashkia Gjirokastër

Dokument orientues për përfshirjen e rinisë në planet lokale - Bashkia Gjirokastër

Raporti i situatës

Shtimi i kompetencave dhe përgjegjësive të organeve të qeverisjes vendore në drejtim të rinisë dhe barazisë gjinore kërkon një angazhim dhe vëmendje të shtuar prej organeve të pushtetit lokal në trajtimin e këtyre çështjeve. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve ka realizuar dokumentin që paraqet një panoramë të plotë informuese të Bashkisë Gjirokastër në drejtim të zbatimit të detyrimeve ligjore dhe nevojave për adresimin e çështjeve të rinisë, si edhe trajtimin e çështjeve gjinore nga qeverisja vendore. 

Rishikim i plotë

DOKUMENT ORIENTUES PËR PËRFSHIRJEN E RINISË NË PLANET  LOKALE - BASHKIA GRAMSH

Dokument orientues për përfshirjen e rinisë në planet lokale - Bashkia Gramsh

Raporti i situatës

Shtimi i kompetencave dhe përgjegjësive të organeve të qeverisjes vendore në drejtim të rinisë dhe barazisë gjinore kërkon një angazhim dhe vëmendje të shtuar prej organeve të pushtetit lokal në trajtimin e këtyre çështjeve. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve ka realizuar dokumentin që paraqet një panoramë të plotë informuese të Bashkisë Gramsh në drejtim të zbatimit të detyrimeve ligjore dhe nevojave për adresimin e çështjeve të rinisë, si edhe trajtimin e çështjeve gjinore nga qeverisja vendore. 

Rishikim i plotë

Kopertina e raportit studimor nga ACPD

Vlerësimi i nevojave për barazinë gjinore në njësitë administrative vendore Velipojë dhe Shirgjan me fokus të rinjtë në nevojë, akses në shërbimet bazë, përfshirë dhunën seksuale dhe me bazë gjinore.

Publikime

Ky publikim u realizua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me mbështjen e UNFPA, financuar nga Bashkimi Evropian jep një pasqyrë të përgjithshme të situatës së barazisë gjinore në njësitë administrative vendore Velipojë (Bashkia Shkodër) dhe Shirgjan (Bashkia Elbasan).

Rishikim i plotë

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat - Perspektiva të Punonjësve

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat - Perspektiva të Punonjësve

Fletë Informacioni

Ky studim synon të kuptojë situatën aktuale, sfidat dhe problematikat e zbatimit të politikave miqësore për familjen dhe barazinë gjinore, duke ofruar rekomandime për të përmirësuar situatën në të ardhmen.

Kjo është një përmbledhje e gjetjeve parë nga këndvështrimi i punonjësve.

Rishikim i plotë

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat - Raport i Plotë

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat - Raport i Plotë

Publikime

Ky studim synon të kuptojë situatën aktuale, sfidat dhe problematikat e zbatimit të politikave miqësore për familjen dhe barazinë gjinore, duke ofruar rekomandime për të përmirësuar
situatën në të ardhmen.

Për realizimin e studimit u aplikua një metodologji e kombinuar, e cila përfshiu intervista të stukturuara me rreth 700 punonjës të sektorit privat e publik në të gjithë vendin; rreth 200 intervista me biznese në nivel kombëtar, grupe diskutimi me gratë e papuna e me fëmijë të vegjël; intervista të thelluara me bizneset si dhe me institucionet qeveritare qendrore e lokale.
Mbledhja e të dhënave u realizua gjatë periudhës dhjetor 2021 - janar 2022.

Ky është raporti i plotë i studimit.

Gjetjet e këtij studimi janë përfaqësuese në nivel kombëtar.

Rishikim i plotë

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen në Sektorin Publik dhe Privat - Perspektiva e Bizneseve

Zbatimi i Politikave Miqësore për Familjen dhe Barazinë Gjinore në Sektorin Publik dhe Privat - Perspektiva e Bizneseve

Fletë Informacioni

Ky studim synon të kuptojë situatën aktuale, sfidat dhe problematikat e zbatimit të politikave miqësore për familjen dhe barazinë gjinore, duke ofruar rekomandime për të përmirësuar
situatën në të ardhmen.

Kjo është një përmbledhje e gjetjeve parë nga këndvështrimi i bizneseve.

Rishikim i plotë

Cover of publication with family photo

Rekomandimet kryesore për përmirësimin e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri

Publikime

Ky dokument ofron rekomandime kryesore për të përmirësuar dispozitat ligjore dhe politikat kombëtare në Shqipëri për të mbështetur më mirë prindërit dhe familjet.

Këto rekomandime bazohen në "Analizën e Politikave të Përgjegjshme Gjinore për Familjen në Shqipëri", të kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi" të zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe mundësimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Rishikim i plotë

Cover of publication with family photo

Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbështetjen e familjes në Shqipëri, raporti përfshin praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe më gjerë dhe ofron rekomandime për të krijuar një mjedis mbështetës dhe për të mundësuar më shumë zgjedhje për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, për të krijuar familje dhe lindur fëmijë.

Rishikim i plotë

Cover of publication

Kompanitë Pararojë për Mjedise Pune Miqësore ndaj Familjes në Shqipëri

Publikime

UNFPA Shqipëri ka përgatitur një raport "Kompanitë Pararojë për Mjedise Pune Miqësore ndaj Familjes në Shqipëri", i cili analizon dhe identifikon nëntë kompani që janë më pararojë në tregun shqiptar për krijimin e vendeve të punës miqësore për familjen. Gjatë një projekti dy-vjeçar, UNFPA synon t'i bëjë këto Kompanitë Kampione (KK) partnerët e saj kryesorë, si modele dhe aplikues të politikave të mira që sjellë ndryshime konkrete në vendin e punës për familjet dhe shpresojn që kompani të tjera t'i bashkohen këtij rrugëtimi.

Kjo analizë është në dispozicion në anglisht dhe shqip.

Rishikim i plotë

Cover

Fletë faktesh: Praktikat më të mira të politikave të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Evropë

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Fleta e fakteve ofron shembuj të mirë dhe praktikat më të mira nga vendet evropiane për krijimin e politikave kombëtare të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes që krijojnë më shumë zgjedhje për gratë që të përmbushin aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat familjare të përgjegjshme gjinore për sektorin privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi", zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore ndaj miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe krijimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Projekti punon për dy rezultate specifike: të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore dhe iniciativat që ofrohen nga ndërmarrjet e sektorit privat dhe të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore që zbatohen dhe promovohen nga qeveritë.

Rishikim i plotë

Faqet