Botime

Publikime të reja

Një analizë e detajuar mbi Sfidat Demografike dhe Shëndetësore me të cilat përballet Shqipëria në Shekullin 21 hartuar nga një grup ekspertësh në fushat e demografisë dhe shëndetit publik. Nga këndvështrimi shkencor, ky raport ka një rëndësi të veçantë, sepse nxjerr në pah sfidat më emergjente të Shqipërisë, si edhe tenton të japë rekomandime mbi hartimin dhe zbatimin e disa politikave të integruara gjithëpërfshirëse si një mënyrë për t’u përballur me këto sfida, politika jo vetëm për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve, por edhe për nënat e tyre.

Rishikim i plotë

Ky raport është një analizë e thelluar (sekondare) e bazave ekzistuese të të dhënave, në lidhje me disa studime të rëndësishme që janë kryer në Shqipëri në dekadën e fundit, dhe tenton të sigurojë informacionin e nevojshëm në lidhje me karakteristikat e abuzimit të adoleshentëve dhe të rinjve me një fokus kryesor në diferencat e mundshme gjinore, ato social-ekonomike dhe diferencat e tjera të mundshme që lidhen me kategoritë e rrezikuara të popullsisë. 

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Shijakut në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Urës-Vajgurore në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Krujës në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kanceri i qafës së mitrës në Shqipëri është një problem i shëndetit publik. Se bashku me kancerin e mitrës, eshte kanceri i dytë më i shpeshtë mes grave të moshës riprodhuese (15-49 vjeç), vetëm pas kancerit të gjirit, kryesisht për shkak të rritjes karakteristike të rrezikut në moshën e mesme. Prirjet e lidhura me sjelljen seksuale ne Shqiperi flasin për një rritje të mundshme të këtij kanceri në mungesë të strategjive parandaluese. Sipas të dhënave zyrtare kombëtare, niveli mesatar i vdekshmërisë së kancerit të qafës së mitrës për periudhën 2013-2017 në Shqipëri ishte 2.9 / 100,000 dhe niveli i incidencës për vitin 2015 (vitin e parë kur regjistri kombëtar i kancerit ka filluar të funksionojë) është 9.2 / 100,000 (Raporti Kombëtar i NCD).

Raporti vdekshmëri / incidencë për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri është 32%. Incidenca e tij e standardizuar është më e ulët në krahasim me vendet e Evropës Juglindore, por shumë më e lartë se vendet e Mesdheut Lindor.

Rishikim i plotë
Planifikimi Familjar në Shqipëri

Planifikimi familjar është jetik për një zhvillim të qëndrueshëm për çdo shoqëri. Prandaj, programet e planifikimit familjar, përfshirë metodat moderne kontraceptive, mbështesin çifte dhe individë për realizimin dhe ushtrimin e të drejtës së tyre themelore për të vendosur lirisht dhe me përgjegjësi nëse, kur, dhe sa fëmijë të kenë. Dëshmitë e shumta ndërkombëtare tregojnë se miratimi i programeve efektive të planifikimit familjar ka patur përmirësime thelbësore në rezultatet e lidhura me shëndetin (siç është ulja e vdekshmërisë së nënës, vdekshmëria e foshnjave dhe vdekshmëria e fëmijëve), si dhe përmirësimet në shkollim dhe arsimim dhe mundësitë ekonomike, veçanërisht për gratë.

Rishikim i plotë
Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës në Shqipëri

Shumë ndërhyrje janë realizuar përgjatë 25 viteve të fundit në Shqipëri për të përmirësuar edukimin seksual tek të rinjtë në mjedise të ndryshme formale dhe jo-formale. Ndërhyrjet në këto mjedise synojnë, ndër të tjera, të arrijnë sa më shumë të rinj, edhe ata që nuk ndjekin shkollën ose që i përkasin grupeve të margjinalizuara. Fillimisht këto ndërhyrje kanë patur në fokus përmirësimin e njohurive, qëndrimeve dhe aftësive ndaj çështjeve të tilla si planifikimi familjar (kontracepsioni modern), shtatzënia dhe kujdesi gjatë lindjes, Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme, duke përfshirë HIV dhe AIDS. Në dekadën e fundit janë adresuar më shumë çështje të tilla si dhuna dhe abuzimi seksual, të drejtat e njeriut dhe seksualiteti, si edhe reduktimi i stigmës ndaj të rinjve që i përkasin grupeve vulnerabël.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Maliqit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Pogradecit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Faqet