Gjëndeni këtu

Publikime të reja

Rekomandimet kryesore për përmirësimin e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri

Publikime

Ky dokument ofron rekomandime kryesore për të përmirësuar dispozitat ligjore dhe politikat kombëtare në Shqipëri për të mbështetur më mirë prindërit dhe familjet.

Këto rekomandime bazohen në "Analizën e Politikave të Përgjegjshme Gjinore për Familjen në Shqipëri", të kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi" të zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe mundësimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Rishikim i plotë

Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbështetjen e familjes në Shqipëri, raporti përfshin praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe më gjerë dhe ofron rekomandime për të krijuar një mjedis mbështetës dhe për të mundësuar më shumë zgjedhje për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, për të krijuar familje dhe lindur fëmijë.

Rishikim i plotë

Kompanitë Pararojë për Mjedise Pune Miqësore ndaj Familjes në Shqipëri

Publikime

UNFPA Shqipëri ka përgatitur një raport "Kompanitë Pararojë për Mjedise Pune Miqësore ndaj Familjes në Shqipëri", i cili analizon dhe identifikon nëntë kompani që janë më pararojë në tregun shqiptar për krijimin e vendeve të punës miqësore për familjen. Gjatë një projekti dy-vjeçar, UNFPA synon t'i bëjë këto Kompanitë Kampione (KK) partnerët e saj kryesorë, si modele dhe aplikues të politikave të mira që sjellë ndryshime konkrete në vendin e punës për familjet dhe shpresojn që kompani të tjera t'i bashkohen këtij rrugëtimi.

Kjo analizë është në dispozicion në anglisht dhe shqip.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Praktikat më të mira të politikave të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Evropë

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Fleta e fakteve ofron shembuj të mirë dhe praktikat më të mira nga vendet evropiane për krijimin e politikave kombëtare të përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes që krijojnë më shumë zgjedhje për gratë që të përmbushin aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat familjare të përgjegjshme gjinore për sektorin privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi", zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore ndaj miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe krijimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Projekti punon për dy rezultate specifike: të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore dhe iniciativat që ofrohen nga ndërmarrjet e sektorit privat dhe të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore që zbatohen dhe promovohen nga qeveritë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Situata aktuale e barazisë gjinore në Shqipëri

Fletë Informacioni

Fleta e fakteve ofron një përmbledhje të situatës së barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në Shqipëri. Evidencat dhe të dhënat tregojnë se çfarë mund të përmirësohet përmes politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në vendin e punës në nivel kombëtar.

Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat familjare të përgjegjshme gjinore për sektorin privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi", zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore ndaj miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe krijimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Projekti punon për dy rezultate specifike: të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore dhe iniciativat që ofrohen nga ndërmarrjet e sektorit privat dhe të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore që zbatohen dhe promovohen nga qeveritë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Politikat dhe dispozitat ligjore aktuale miqësore ndaj familjes në Shqipëri

Fletë Informacioni

Fleta e fakteve ofron një përmbledhje të dispozitave aktuale ligjore dhe politikave kombëtare që ekzistojnë në Shqipëri për të mbështetur prindërit dhe familjet.

Këto fakte vijnë nga "Analiza e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri" e kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat familjare të përgjegjshme gjinore për sektorin privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi", zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore ndaj miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe krijimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.

Projekti punon për dy rezultate specifike: të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore dhe iniciativat që ofrohen nga ndërmarrjet e sektorit privat dhe të sigurojë që gratë, burrat dhe fëmijët të përfitojnë nga politikat familjare të përgjegjshme gjinore që zbatohen dhe promovohen nga qeveritë.

Rishikim i plotë

Sfidat Demografike dhe Shëndetësore të Shqipërisë në Shekullin 21

Publikime

Një analizë e detajuar mbi Sfidat Demografike dhe Shëndetësore me të cilat përballet Shqipëria në Shekullin 21 hartuar nga një grup ekspertësh në fushat e demografisë dhe shëndetit publik. Nga këndvështrimi shkencor, ky raport ka një rëndësi të veçantë, sepse nxjerr në pah sfidat më emergjente të Shqipërisë, si edhe tenton të japë rekomandime mbi hartimin dhe zbatimin e disa politikave të integruara gjithëpërfshirëse si një mënyrë për t’u përballur me këto sfida, politika jo vetëm për shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve, por edhe për nënat e tyre.

Rishikim i plotë

“Abuzimi i adoleshentëve dhe të rinjve në Shqipëri" - Një analizë e thelluar

Publikime

Ky raport është një analizë e thelluar (sekondare) e bazave ekzistuese të të dhënave, në lidhje me disa studime të rëndësishme që janë kryer në Shqipëri në dekadën e fundit, dhe tenton të sigurojë informacionin e nevojshëm në lidhje me karakteristikat e abuzimit të adoleshentëve dhe të rinjve me një fokus kryesor në diferencat e mundshme gjinore, ato social-ekonomike dhe diferencat e tjera të mundshme që lidhen me kategoritë e rrezikuara të popullsisë. 

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Shijakut

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Shijakut në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Krujës

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Krujës në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Faqet