Gjëndeni këtu

Ky dokument ofron rekomandime kryesore për të përmirësuar dispozitat ligjore dhe politikat kombëtare në Shqipëri për të mbështetur më mirë prindërit dhe familjet.

Këto rekomandime bazohen në "Analizën e Politikave të Përgjegjshme Gjinore për Familjen në Shqipëri", të kryer si pjesë e projektit rajonal "Më Shumë Zgjedhje: Politikat Familjare të Përgjegjshme Gjinore për Sektorin Privat në Ballkanin Perëndimor dhe Moldavi" të zbatuar nga UNFPA dhe mbështetur nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim. Analiza ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Ai gjithashtu identifikon praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe ofron rekomandime që do të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi mbështetës dhe mundësimin e më shumë zgjedhjeve për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve.