Gjëndeni këtu

Ky raport, “Analizë e politikave të përgjegjshme gjinore për familjen në Shqipëri”, ofron një përmbledhje të kontekstit aktual ligjor, ekonomik dhe shoqëror për politikat e përgjegjshme gjinore miqësore ndaj familjes në Shqipëri. Raporti u hartua nga UNFPA dhe partneri i saj IDRA Research and Consulting, bazuar në skanimet e politikave dhe analizën e të dhënave. Përveç hartës së kuadrit ligjor dhe politikave për mbështetjen e familjes në Shqipëri, raporti përfshin praktikat më të mira nga vendet e tjera në rajon dhe më gjerë dhe ofron rekomandime për të krijuar një mjedis mbështetës dhe për të mundësuar më shumë zgjedhje për gratë për të përmbushur aspiratat e tyre për karrierë, për të krijuar familje dhe lindur fëmijë.