Gjëndeni këtu

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Durrësit

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Durrësit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.