Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Fierit

Numri i faqeve: 8

Data e botimit: 30 Qershor 2018

Autori: "Zëri i të Rinjve" - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve

Publisher: UNFPA & Observatori - Projekti i përbashkët "Askush të mos mbetet pas" midis OKB Shqipëri & Fondit Zviceran të Bashkëpunimit-SDC

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Fierit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.