Gjëndeni këtu

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Maliqit

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Maliqit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.