Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Përmetit

Numri i faqeve: 8

Data e botimit: 30 Qershor 2018

Autori: "Youth Voice" network - Observatory for the Rights of Children & Young People

Publisher: UNFPA & Observatori - Projekti i përbashkët "Askush të mos mbetet pas" midis OKB Shqipëri & Fondit Zviceran të Bashkëpunimit-SDC

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Përmetit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.