Gjëndeni këtu

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Shijakut në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.