Gjëndeni këtu

Publikime të reja

TË BUXHETOJMË PËR RININË ME RININË - BASHKIA KORÇË

Fletë Informacioni

Rinia në Shqipëri është pjesë e programit dhe politikave të qeverisë dhe citohet si grup prioritar në dokumente të veçantë të hartuar për këtë qëllim. Ofrimi i një tërësie shërbimesh dhe informacionesh edukuese në fushën e shëndetësisë, arsimit, punësimit, zhvillimit ekonomik, kulturës, sportit, argëtimit, mjedisit e vullnetarizmit, si dhe angazhimi i rinisë në proceset planifikuese e vendimmarrëse, është domosdoshmëri. Këto shërbime mund dhe duhet të ofrohen kryesisht nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore (bashkitë), të cilat janë më afër qytetarëve dhe njohin më mirë nevojat e tyre. Të rejat dhe të rinjtë duhet të jenë pjesë e iniciativave planifikuese e zhvilluese të ndërmarra si në nivel qendror, ashtu edhe nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, sidomos nga bashkitë. 

Kjo analizë u realizua në kuadër të zbatimit të programit "Për ngritjen, koordinimin dhe zgjerimin e platformës advokuese të shoqërisë civile mbi çështjet e Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD) dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs)'' në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Korçë, që ka mundësuar të dhënat ndër vite mbi aktivitetet dhe buxhetin e planifikuar dhe realizuar për të rejat dhe të rinjtë. Publikimi u realizua nën projektin e përbashkët me mbështetjen e Fondit për Rezultate të Përbashkëta nga UN DOCO. 

Rishikim i plotë

Buxhetimi për të rinjtë me të rinjtë

TË BUXHETOJMË PËR RININË ME RININË - BASHKIA FIER

Fletë Informacioni

Rinia në Shqipëri është pjesë e programit dhe politikave të qeverisë dhe citohet si grup prioritar në dokumente të veçantë të hartuar për këtë qëllim. Ofrimi i një tërësie shërbimesh dhe informacionesh edukuese në fushën e shëndetësisë, arsimit, punësimit, zhvillimit ekonomik, kulturës, sportit, argëtimit, mjedisit e vullnetarizmit, si dhe angazhimi i rinisë në proceset planifikuese e vendimmarrëse, është domosdoshmëri. Këto shërbime mund dhe duhet të ofrohen kryesisht nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore (bashkitë), të cilat janë më afër qytetarëve dhe njohin më mirë nevojat e tyre. Të rejat dhe të rinjtë duhet të jenë pjesë e iniciativave planifikuese e zhvilluese të ndërmarra si në nivel qendror, ashtu edhe nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, sidomos nga bashkitë. 

Kjo analizë u realizua në kuadër të zbatimit të programit "Për ngritjen, koordinimin dhe zgjerimin e platformës advokuese të shoqërisë civile mbi çështjet e Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD) dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs)'' në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Fier, që ka mundësuar të dhënat ndër vite mbi aktivitetet dhe buxhetin e planifikuar dhe realizuar për të rejat dhe të rinjtë. Publikimi u realizua nën projektin e përbashkët me mbështetjen e Fondit për Rezultate të Përbashkëta nga UN DOCO. 

Rishikim i plotë

Fuqizimi dhe zgjerimi i rrjetit "Zëri i të rinjve" - Bashkia Shkodër - Histori suksesi

Raporti i situatës

Edhe pse rinia në Shqipëri është pjesë e programit dhe politikave të qeverisë dhe citohet si grup prioritar në dokumenta të veçantë të hartuar për këtë qëllim, aktivizimi i të rejave dhe të rinjve në praktikë dhe përfshirja e tyre në bashkëqeverisje, kërkon gërshetim të vëmendjes, veprimeve dhe burimeve - sidomos nanciare - të dedikuara realisht nga qeverisja qendrore në bashkëpunim me atë vendore. Misioni i Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë 2015-2020, qartësisht evidenton nevojën për “përmirësim të cilësisë së jetës së të rejave e të rinjve dhe forcim të statusit të tyre, përmes zhvillimit të më shumë mundësive në edukim, punësim, shëndetësi, kulturë, si dhe rritje të pjesëmarrjes së plotë të tyre në shoqëri dhe vendimmarrje”.

Bashkia Shkodër, është një nga njësitë e vetëqeverisjes vendore që nuk ka humbur kohë për hedhjen e hapave konkretë në këtë drejtim. Të rejat dhe të rinjtë janë grup i synuar dhe prioritet për këtë bashki, pasqyruar si në plane të përgjithshme e të veçanta, ashtu edhe në shifra konkrete, të buxhetuara e shpenzuara rregullisht këto tre vitet e fundit.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Fierit

Publikime

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Fierit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Fierit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Përmetit

Publikime

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Përmetit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

 

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Durrësit

Publikime

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Durrësit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër

Publikime

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër. Të rinjtë e rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër panë se bashkia Shkodër është një nga njësitë e qeverisjes vendore që nuka ka humbur kohë, por ka ndërmarrë hapa konkretë në këtë drejtim. Të rinjtë janë në fokus dhe prioritet për këtë bashki, si në planet e përgjithshme, ashtu edhe në ato specifike, si në buxhetet e alokuara ashtu edhe në ato të shpenzuara në tre vitet e fundit.

Rishikim i plotë

Martesat e fëmijëve në Shqipëri

Publikime

Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave kur, të paktën, një prej tyre është nën 18 vjeç. Duke u mbështetur në faktin se janë fëmijë, fëmijët e martuar konsiderohen si të paaftë për të dhënë pëlqimin e plotë, që do të thotë se martesat e fëmijëve duhet të konsiderohen si një shkelje e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të fëmijëve.

Normat e martesës së fëmijëve janë të ulëta në Shqipëri, por ato gjenden si praktika në mes të romëve dhe në disa zona të izoluara rurale.

 

Rishikim i plotë

Adresimi i Nevojave të Grave dhe Vajzave gjatë Emergjencave Humanitare në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore

Gjendja e Raportit Botëror të Popullsisë

Një pamje rajonale si shtesë e raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës 2015.

Rishikim i plotë

Investimi tek të rinjtë në Europën Lindore dhe Azinë Qendrore

Gjendja e Raportit Botëror të Popullsisë

Gjendja e Popullsisë së Botës 2014 - përmbledhje rajonale

Rishikim i plotë

Faqet