Gjëndeni këtu

Publikime të reja

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Shijakut

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Shijakut në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Shijakut mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Krujës

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Krujës në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Krujës mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Urës-Vajgurore

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Urës-Vajgurore në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Urës-Vajgurore mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Çfarë ka ndryshuar? – Parandalimi i Kancerit të Qafës së Mitrës në Shqipëri

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Kanceri i qafës së mitrës në Shqipëri është një problem i shëndetit publik. Se bashku me kancerin e mitrës, eshte kanceri i dytë më i shpeshtë mes grave të moshës riprodhuese (15-49 vjeç), vetëm pas kancerit të gjirit, kryesisht për shkak të rritjes karakteristike të rrezikut në moshën e mesme. Prirjet e lidhura me sjelljen seksuale ne Shqiperi flasin për një rritje të mundshme të këtij kanceri në mungesë të strategjive parandaluese. Sipas të dhënave zyrtare kombëtare, niveli mesatar i vdekshmërisë së kancerit të qafës së mitrës për periudhën 2013-2017 në Shqipëri ishte 2.9 / 100,000 dhe niveli i incidencës për vitin 2015 (vitin e parë kur regjistri kombëtar i kancerit ka filluar të funksionojë) është 9.2 / 100,000 (Raporti Kombëtar i NCD).

Raporti vdekshmëri / incidencë për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri është 32%. Incidenca e tij e standardizuar është më e ulët në krahasim me vendet e Evropës Juglindore, por shumë më e lartë se vendet e Mesdheut Lindor.

Rishikim i plotë

Planifikimi Familjar në Shqipëri

Çfarë ka ndryshuar? – Planifikimi Familjar në Shqipëri

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Planifikimi familjar është jetik për një zhvillim të qëndrueshëm për çdo shoqëri. Prandaj, programet e planifikimit familjar, përfshirë metodat moderne kontraceptive, mbështesin çifte dhe individë për realizimin dhe ushtrimin e të drejtës së tyre themelore për të vendosur lirisht dhe me përgjegjësi nëse, kur, dhe sa fëmijë të kenë. Dëshmitë e shumta ndërkombëtare tregojnë se miratimi i programeve efektive të planifikimit familjar ka patur përmirësime thelbësore në rezultatet e lidhura me shëndetin (siç është ulja e vdekshmërisë së nënës, vdekshmëria e foshnjave dhe vdekshmëria e fëmijëve), si dhe përmirësimet në shkollim dhe arsimim dhe mundësitë ekonomike, veçanërisht për gratë.

Rishikim i plotë

Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës në Shqipëri

Çfarë ka Ndryshuar? – Edukimi Seksual Gjithëpërfshirës në Shqipëri

Raportet Teknike dhe Dokumenti

Shumë ndërhyrje janë realizuar përgjatë 25 viteve të fundit në Shqipëri për të përmirësuar edukimin seksual tek të rinjtë në mjedise të ndryshme formale dhe jo-formale. Ndërhyrjet në këto mjedise synojnë, ndër të tjera, të arrijnë sa më shumë të rinj, edhe ata që nuk ndjekin shkollën ose që i përkasin grupeve të margjinalizuara. Fillimisht këto ndërhyrje kanë patur në fokus përmirësimin e njohurive, qëndrimeve dhe aftësive ndaj çështjeve të tilla si planifikimi familjar (kontracepsioni modern), shtatzënia dhe kujdesi gjatë lindjes, Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme, duke përfshirë HIV dhe AIDS. Në dekadën e fundit janë adresuar më shumë çështje të tilla si dhuna dhe abuzimi seksual, të drejtat e njeriut dhe seksualiteti, si edhe reduktimi i stigmës ndaj të rinjve që i përkasin grupeve vulnerabël.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Maliqit

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Maliqit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Maliqit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Pogradecit

Fletë Informacioni

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Pogradecit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Pogradecit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

TË BUXHETOJMË PËR RININË ME RININË - BASHKIA KORÇË

Fletë Informacioni

Rinia në Shqipëri është pjesë e programit dhe politikave të qeverisë dhe citohet si grup prioritar në dokumente të veçantë të hartuar për këtë qëllim. Ofrimi i një tërësie shërbimesh dhe informacionesh edukuese në fushën e shëndetësisë, arsimit, punësimit, zhvillimit ekonomik, kulturës, sportit, argëtimit, mjedisit e vullnetarizmit, si dhe angazhimi i rinisë në proceset planifikuese e vendimmarrëse, është domosdoshmëri. Këto shërbime mund dhe duhet të ofrohen kryesisht nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore (bashkitë), të cilat janë më afër qytetarëve dhe njohin më mirë nevojat e tyre. Të rejat dhe të rinjtë duhet të jenë pjesë e iniciativave planifikuese e zhvilluese të ndërmarra si në nivel qendror, ashtu edhe nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, sidomos nga bashkitë. 

Kjo analizë u realizua në kuadër të zbatimit të programit "Për ngritjen, koordinimin dhe zgjerimin e platformës advokuese të shoqërisë civile mbi çështjet e Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD) dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs)'' në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Korçë, që ka mundësuar të dhënat ndër vite mbi aktivitetet dhe buxhetin e planifikuar dhe realizuar për të rejat dhe të rinjtë. Publikimi u realizua nën projektin e përbashkët me mbështetjen e Fondit për Rezultate të Përbashkëta nga UN DOCO. 

Rishikim i plotë

Buxhetimi për të rinjtë me të rinjtë

TË BUXHETOJMË PËR RININË ME RININË - BASHKIA FIER

Fletë Informacioni

Rinia në Shqipëri është pjesë e programit dhe politikave të qeverisë dhe citohet si grup prioritar në dokumente të veçantë të hartuar për këtë qëllim. Ofrimi i një tërësie shërbimesh dhe informacionesh edukuese në fushën e shëndetësisë, arsimit, punësimit, zhvillimit ekonomik, kulturës, sportit, argëtimit, mjedisit e vullnetarizmit, si dhe angazhimi i rinisë në proceset planifikuese e vendimmarrëse, është domosdoshmëri. Këto shërbime mund dhe duhet të ofrohen kryesisht nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore (bashkitë), të cilat janë më afër qytetarëve dhe njohin më mirë nevojat e tyre. Të rejat dhe të rinjtë duhet të jenë pjesë e iniciativave planifikuese e zhvilluese të ndërmarra si në nivel qendror, ashtu edhe nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, sidomos nga bashkitë. 

Kjo analizë u realizua në kuadër të zbatimit të programit "Për ngritjen, koordinimin dhe zgjerimin e platformës advokuese të shoqërisë civile mbi çështjet e Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD) dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs)'' në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Fier, që ka mundësuar të dhënat ndër vite mbi aktivitetet dhe buxhetin e planifikuar dhe realizuar për të rejat dhe të rinjtë. Publikimi u realizua nën projektin e përbashkët me mbështetjen e Fondit për Rezultate të Përbashkëta nga UN DOCO. 

Rishikim i plotë

Faqet