Gjëndeni këtu

Publikime të reja

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Përmetit

Publikime

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Përmetit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Përmetit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

 

Rishikim i plotë

Fletë faktesh: Të Rinjtë - Bashkia e Durrësit

Publikime

Kjo fletë jep fakte mbi çështjet e mëposhtme:

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDGs).

Angazhimi i të rinjve të Durrësit në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Njohuritë e të rinjve të Durrësit mbi programet dhe shërbimet e bashkisë për të rinjtë.

Rishikim i plotë

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër

Publikime

Fuqizimi dhe zgjerimi i aktiviteteve të rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër. Të rinjtë e rrjetit “Zëri i të Rinjve” në bashkinë Shkodër panë se bashkia Shkodër është një nga njësitë e qeverisjes vendore që nuka ka humbur kohë, por ka ndërmarrë hapa konkretë në këtë drejtim. Të rinjtë janë në fokus dhe prioritet për këtë bashki, si në planet e përgjithshme, ashtu edhe në ato specifike, si në buxhetet e alokuara ashtu edhe në ato të shpenzuara në tre vitet e fundit.

Rishikim i plotë

Martesat e fëmijëve në Shqipëri

Publikime

Martesa e hershme ose martesa e fëmijëve është bashkimi zyrtar ose jo i dy personave kur, të paktën, një prej tyre është nën 18 vjeç. Duke u mbështetur në faktin se janë fëmijë, fëmijët e martuar konsiderohen si të paaftë për të dhënë pëlqimin e plotë, që do të thotë se martesat e fëmijëve duhet të konsiderohen si një shkelje e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të fëmijëve.

Normat e martesës së fëmijëve janë të ulëta në Shqipëri, por ato gjenden si praktika në mes të romëve dhe në disa zona të izoluara rurale.

 

Rishikim i plotë

Adresimi i Nevojave të Grave dhe Vajzave gjatë Emergjencave Humanitare në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore

Gjendja e Raportit Botëror të Popullsisë

Një pamje rajonale si shtesë e raportit të UNFPA Gjendja e Popullsisë së Botës 2015.

Rishikim i plotë

Investimi tek të rinjtë në Europën Lindore dhe Azinë Qendrore

Gjendja e Raportit Botëror të Popullsisë

Gjendja e Popullsisë së Botës 2014 - përmbledhje rajonale

Rishikim i plotë

Raport i paekuilibruar midis dy sekseve në Shqipëri

Publikime

Çfarë, si dhe pse-të e e disbalanceve midis sekseve në Shqipëri

Rishikim i plotë

Faqet